• Udgået materiale - fjernes sommeren 2016

Hvad er en synopsis?

En synopsis kan karakteriseres som en tekst, der ikke kan stå alene, men skal uddybes overfor lærer og censor ved selve eksaminationen.

Den skal være et oplæg til diskussion/dialog.

Den hjælper dig til at kunne strukturere den mundtlige eksamen.

Du skal logge ind for at skrive en note

Før du går i gang med at lave synopsen

Læs titlen. Sammenlign titlen med det, du har læst i timerne.

Læs bilagsmaterialet. Find en rød tråd - det vil sige en væsentlig og central psykologifaglig problemstilling - i materialet. Skriv eventuelt stikord ned til hvert bilag om f.eks. temaer i teksterne, videnskabelige metoder, teorier m.m. og sammenlign bilagene.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad skal synopsen indeholde?

  1. Problemformulering. På baggrund af den røde tråd eller psykologifaglige problemstilling, du har fundet i materialet, skal du lave en problemformulering. Den vil som regel indeholde et overordnet spørgsmål eller en antagelse, og den skal pege på noget, du gerne vil undersøge nærmere. Den skal være kort og præcist formuleret og ikke omfatte flere forhold, end at du kan nå at behandle den inden for eksaminationstiden. Hvis du arbejder i en gruppe, kommer hvert gruppemedlem med et bud på en problemformulering, og man diskuterer sig frem til enighed.
  2. Præsentation af bilagsmaterialet med særligt fokus på den psykologfaglige problemstilling. Giv en ganske kort præsentation af bilagene og fokuser først og fremmest på den psykologifaglige problemstilling, du har fundet i dem: ”Dette materiale handler om... og lægger op til at man ser på…”
  3. Præsentation af psykologisk viden, undersøgelser og teori. Gør rede for den psykologiske viden, de teorier/den teori og evt. de undersøgelser, du har valgt at anvende og argumentér for, hvorfor du har valgt dem.
  4. Analyse. Anvend den valgte viden/teori til at analysere problemstillingen og inddrag hele tiden eksempler fra bilagene. Hvis der er psykologiske undersøgelser i bilagene, bør du kommentere, hvilken metode der benyttes, og hvilke begrænsninger undersøgelsen eventuelt har.
  5. Konklusion. Her skal du besvare problemformuleringen. Du opsummerer og tager stilling til, om du har besvaret problemformuleringen.
  6. Diskussion. Overvej om problemformuleringen og konklusionen rejser nogle spørgsmål/emner, der er interessante at diskutere. Det er ikke en god ide at bygge diskussionen op omkring egen holdning. Det er vigtigt, at inddrage psykologisk viden.
  7. Perspektivering. Vend tilbage til den valgte teori og overvej om problemformuleringen kunne besvares ved brug af anden teori. Stil dig evt. følgende spørgsmål: Hvordan ville en anden psykologisk teori besvare problemformuleringen? Inddrag evt. andre videnskabelige undersøgelser.
Du skal logge ind for at skrive en note

Til eksamen

Husk at medbringe tre synopser til eksamen. Lærer og censor skal have en, og du skal selv have en til brug ved din fremlæggelse.

Synopsen er et talepapir. Læs ikke direkte op fra det. Brug den som en disposition for din fremlæggelse.

Du bliver ikke bedømt på synopsen, men på fremlæggelsen og dialogen til eksamen.

Du må gerne medbringe og anvende andre papirer til eksamen.

Af Karin Overballe og Ole Schultz Larsen, 2010

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761625175. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017