Faget psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Formålet med undervisningen er at give eleverne redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske problemstillinger og forholde sig kritisk til psykologiske teorier, kompetencer til at reflektere over deres egen studiepraksis og til at samarbejde med andre og endelig også forudsætninger for at kunne forstå og respektere menneskers forskellighed.

Du skal logge ind for at skrive en note

Kernestoffet

Kernestoffet udgøres af socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet. For hvert af læreplanenes kernestofområder er der med stikord angivet nogle fokuspunkter, som undervisningen skal omfatte.

Du skal logge ind for at skrive en note

Socialpsykologi

 • gruppepsykologiske processer og social indflydelse
 • interpersonel kommunikation
 • social kognition, herunder stereotyper og fordomme
 • kulturpsykologi (B-niveau)
Du skal logge ind for at skrive en note

Udviklingspsykologi

 • menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, og kultur
 • omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed versus resiliens
Du skal logge ind for at skrive en note

Kognition og læring

 • psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse
 • perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen
Du skal logge ind for at skrive en note

Personlighed og identitet

 • selv, identitet og personlighed
 • individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping
Du skal logge ind for at skrive en note

Supplerende stof

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Der skal yderligere inddrages supplerende stof, som skal perspektivere og uddybe kernestoffet. Afhængig af den enkelte uddannelses profil skal det supplerende stof, sammen med kernestoffet, tilrettelægges således, at det bidrager til realisering af den pågældende uddannelses formål. Der kan være tale om at vægte:

 • det praksis- og anvendelsesorienterede
 • arbejds- og erhvervsrelaterede perspektiver
 • videnskabelige og metodiske forhold

På B-niveau skal kernestoffet udbygges med mindst ét af følgende områder: Sundhedspsykologi, psykisk dysfunktionalitet, neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejdspsykologi, organisationspsykologi, menneske-maskine-psykologi, pædagogisk psykologi, retspsykologi.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761625175. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018