Autoritær opdragelsesstil

En forældrestil der stiller mange krav til barnet uden samtidig at være støttende og lydhør i forhold til barnets behov og ønsker.

Autoritativ opdragelsesstil

En forældrestil der stiller krav til barnet, men samtidig er lydhør overfor barnets behov.

Autonomi

Selvbestemmelse.

Automatiseret proces

Proces eller færdighed (vaner) vi benytter, når vi beskæftiger os med noget velkendt, noget vi har prøvet mange gange før; De automatiserede processer eller færdigheder er overindlærte, hvilket betyder at de styres fra områder dybt i hjernen, så kapaciteten i kortex eventuelt kan bruges til at udføre andre processer eller færdigheder, som vi er mindre bekendte med, og som kræver al vores opmærksomhed, såkaldte kontrollerede processer; jf. procedurehukommelse.

Autisme

Indelukkethed, kontaktafspærring. 1) I dag bruges betegnelsen autisme eller autismespektrum-tilstand (AST) først og fremmest om  en biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der blandt andet påvirker evnen til at kommunikere socialt. Mennesker med autisme har svært ved at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. Derfor kan de have vanskeligheder ved at klare sig i almindelige sociale situationer. At autisme er en spektrumtilstand, vil sige, at man kan være mere eller mindre påvirket af tilstanden. Man skelner mellem Infantil autisme, Aspergers syndrom, Atypisk autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelse. 2) Begrebet er oprindelig dannet af den svejsiske psykiater E. Bleuler (1857-1939) til at beskrive den sygelige lukken sig inde i sin egen tankeverden og svigtende følelsesmæssig kontakt med omgivelserne, man kan møde hos den skizofrene. 3) Udviklingspsykologen Margaret Mahler taler om en særlig autistisk fase hos barnet i de første måneder af livet, hvor det er lukket inde i sin egen verden.

Assimilation

En form for tilpasning til miljøet, hvor vi forstår nye ting ved at indarbejde dem i og tilpasse dem til de kognitive skemaer vi i forvejen har; Piagets begreb.

Arbejdshukommelse

Del af hukommelsen som understøtter en kortvarig lagring af informationer med henblik på en behandling af disse. Jf. korttidshukommelsen.

Aquinas, Thomas

Italiensk filosof og teolog (1225-1274), en af de betydeligste kristne tænkere i middelalderen.

Anhedoni

Forsagelse af lyst.

Androgen

Mandlige kønshormoner, f.eks. testosteron; hormoner med hovedsageligt maskuliniserende virkning.

Amygdala

En struktur i det limbiske system i hjernen. Amygdala aktiveres især i forbindelse med frygt.

Amodal perception

Se tværmodal perception.

Ambivalens

Samtidig tilstedeværelse af modsatrettede følelser.

Altruistisk adfærd

Adfærd hvor et menneske handler på en måde, der er til fordel for andre, uden at handlingen indeholder en direkte fordel for vedkommende selv; jf. prosocial adfærd.

Akson, aksecylinder

(af græsk: axon = akse); En fiberlignende tråd på nervecellen, der er forsynet med forgreninger i enden og kan lede information fra cellekernen til synapserne og dermed til andre nerveceller.

Akkommodation

En form for tilpasning til miljøet, hvor vi ændrer vores hidtidige kognitive skemaer under indtryk af de nye erfaringer vi gør.

Affektiv afstemning

En evne til at dele følelsestilstande med andre. Inden for den moderne spædbarnsforskning henviser udtrykket først og fremmest til forældrenes evne til at "svare" på, genspejle eller, som det her hedder, affektivt afstemme sig efter barnets følelsesmæssige tilstand. Som regel benytter forældrenes svar en anden sensorisk kanal end barnet.

Affektiv

Følelsesmæssig, emotionel.

Adaptation

Tilpasning. Ifølge Piaget organismens stræben efter ligevægt med omgivelserne og tilpasning til miljøet. Tilpasning er nødvendig for organismen, hvis den ikke skal gå til grunde og hvis den skal trives og mestre omgivelsernes krav og problemer. Piaget anser adaptationen for at bestå af to aspekter (tvillingefunktioner), nemlig assimilation og akkommodation.

Accidentelle

Det tilfældige.

Abstrakt

Begrebsmæssig; der hæver sig over det sanseligt anskuelige; modsat konkret.

Adfærdsterapi

Terapiform, der udelukkende behandler patienternes symptomer, og hvis mål er at erstatte uhensigtsmæssig adfærd med mere hensigtsmæssig adfærd ved hjælp af forskellige former for udslukning og forstærkning af adfærden. Adfærdsterapien er nært knyttet til den behavioristiske tradition. Idag taler man imidlertid også om kognitiv adfærdsterapi (se: kognitiv terapi), der hviler på indsigter fra den kognitive psykologi og ikke blot fokuserer på adfærden, men også på tænkningen.

Anaklitisk

Støtende sig til.

Anal karakter

Ifølge psykoanalytisk teori betegnelse for en person, der på grund af uløste konflikter i den anale fase er præget af stor nærighed, ordenssans og påholdenhed.

Anatomi

Læren om organismens opbygning.

Androgyni

Biseksualitet, tvekønnethed.

Angstneurose

Neurose domineret af en angst. Angsten kan optræde voldsomt og pludseligt, eller som en konstant nagende angst eller bekymring rettet mod bestemte områder eller mere diffust og ubestemt orienteret.

Anima

Ifølge Jung det kvindelige i manden.

Animus

Ifølge Jung det mandlige i kvinden.

Animisme

Tro på at alt i naturen er levende og indeholder en sjæl, vilje eller kraft.

Annulering

forsvarsmekanisme, der ligner fortrængning, men er af en hel anden art. Ved annuleringen forskydes ubehagelige oplevelser og erfaringer til dagdrømmeri, mens de ved fortrængningen placeres i det ubevidste, hvorfra de kan vende tilbage som drømme eller symptomer. Ved Annuleringen gøres bestemte hændelser ikke-eksisterende uden at de fjernes fra bevidstheden, selv om personen opfører sig som om hændelsen aldrig havde fundet sted.

Anorexia Nervosa

Tvangsmæssig spisevægring hos børn og unge; kan medføre ekstrem afmagring. Der er hyppigt tale om en urealistisk kropsopfattelse, antages hos piger i puberteten at kunne skyldes modvilje mod at blive voksen og tage ansvaret for sit eget liv eller acceptere rollen som kvinde.

Affekt

Følelsesmæssig reaktion, der har karakter af automatreaktion som f.eks. forskrækkelse, chok, latter m.m.

 

Apriori

som er uafhængig af erfaringer eller af beviser.

Apati

Sløvhed, manglende interesse, affladiget eller udslukt følelsesliv.

Antipati

modvilje; følelsesmæssig  holdning karakteriseret ved negativ indstilling til en person; jf. aversion, afsky.

Arketype

Mønster el. urform; ifølge Carl Gustav Jung nedarvede grundtyper af fællesmenneskelig karakter i menneskers kollektivt ubevidste.

Artificialisme

Det mindre barns opfattelse af omverdenen som fænomener, der alle er skabt af mennesker.

Asocial

antisocial, 1) fjendtlig mod samfundet; 2) hensynsløs, ufølsom over for andres lidelser; 3) forbryderisk, kriminel; 4) uden evne til at tilpasse sig til miljøet el. samfundets normer.

Association

1) forbindelse mellem to forestillinger 2) tillært tilbøjelighed til at reagere med en bestemt reaktion på en bestemt stimulus. 3) associerende tænkemåde: spontan tilbøjelighed til at forbinde ting med hinanden eller se en identitet mellem ting, fordi de ligner hinanden eller optræder samtidig (jf. primærprocestænkning). 

Ambivert

Personlighed med både ekstroverte og introverte træk.

Arbejdspsykologi

Anvendelsesorienteret psykologisk disciplin, der beskæftiger sig, hvordan arbejdslivet påvirker mennesker og hvordan optimale arbejdsforhol kan skabes.

Adfærdsforstyrrelse

Ifølge ICD-10 en forstyrrelse hos børn og unge karakteriseret ved et gentaget og vedvarende mønster af anti-social, aggressiv og trodsig adfærd. som viser klare brud på sociale forventninger og normer for alderen.

Absorbere

Opsuge. Absorption; opsugning.

Anal fase

Fase fra 1½ til 3 år hvor seksualdriften knyttes til endetarmen (af latin: anus, endetarmsåbning. I den anale fase udsættes barnets for forældrenes opdragelse og udviklingen af over-jeg'et indledes.

Abstrakt-operationel

I Jean Piagets teori om tænkningens udvikling den fjerde fase fra 12 år, hvor barnet udvikler evnen til abstrakt og hypotetisk tænkning.

Apopleksi

1) det at et organ af indre årager ophører med at fungere, 2) slagtilfælde pga.  åreforklakning, blodprop i hjerne m.v.

Antropocentrisme

at se alting som centreret om eller rettet mod mennesker.

Antropologi

Læren om mennesket i bred forstand. Der skelnes ofte mellem antropologi, der studerer kultur og sociale forhold og biologisk antropologi, der studerer menneskehedens biologiske udvikling. Tradtionelt har antropologer studeret og observeret livet og de sociale forhold i fremmede kulturer.

Analytisk psykologi

C. G. Jungs psykologi, der blandt andet indeholder forestillingen om arketyper og det kollektivt ubevidste.

Almenpsykologi

Disciplin inden for psykologien, der behandler det almene (og ser bort fra det individuelle) og tilstræber af finde lovmæssigheder herfor.

Attitude

Holdning.

Attribution

Betegnelse for psykologisk proces, hvor man tilskriver andre mennesker bestemte grunde til deres handlinger.

Akut belastningsreaktion

En forbigående tilstand, der udvikler sig som reaktion på en voldsom psykisk eller fysisk belastning. Symptomerne er bl.a. omtågethed, bevidsthedsindsnævring, desorientering, vrede, fortvivlelse, overdreven hyperaktivitet og ubehersket sorgreaktion. Individuel sårbarhed spiller en rolle for reaktionens opståen.

Affekthandling

Pludselig, uoverlagt handling i en ophidset sindstilstand.

Amnesi

Hukommelsestab.

Anterograd amnesi

Fremadgribende hukommelsestab, hvor man mangler evnen til at lagre ny hukommelse. 

Affektaffladning

Man er ikke i stand til at involvere sig følelsesmæssigt, man har svært ved at føle begejstring, glæde eller sorg.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note