Allport, Gordon W.: Pattern and Growth in Personality. London: Holt, Reinehart and Winston 1961.

Arendt, Hannah: Ondskabens banalitet, Museum Tusculanum 2004.

Bandura, Albert: Mechanisms of Moral Disengagement. In: W. Reich (Ed.), Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind (pp. 161-191). Cambridge, University Press 1990.

Barlow, David H. og Michelle G. Craske: Mastery of Your Anxiety and Panic, Oxford University Press 2006.

Baron-Cohen, Simon: The Science of Evil, Basic Books, NY 2011.

Belbind, R. Meredith: Ledelsesgrupper, Potential 2005.

Berk, Laura E.: Child Development, Allyn and Bacon, Massachusetts 1997.

Berk, Laura E.: Infants, Children and Adolescents, Allyn and Bacon, Massachusetts 1996.

Bernth, Inger: Uformel og formel læring – og pasningsproblemer, IN: Stort og småt om små og store. Festskrift til Hans Vejleskov, Danmarks Lærerhøjskole 1995.

Boesch, Christophe: The Ecology and Evolution of Social Behavior and Cognition in Primates, IN: J. Vonk and T. Shackelford: The Oxford Handbook of Comparative Evolutionary Psychology 2012.

Boolsen, Mette Watt: Introduktion til sociologisk metode, Hans Reitzels Forlag 1999.

Borge, Anne Inger Helmen: Resiliens – risiko og sund udvikling, Hans Reitzels Forlag 2003.

Boysen, Tanja: Ondskab og moral – det moralske onde, Speciale, Københavns Universitet 2007.

Bower, T.G.R.: Barnets tidlige udvikling, Nyt Nordisk forlag 1977.

Brewer, W. F., & Treyens, J. C.: Cognitive Psychology, 13, 207-230, 1981.

Brinkmann, Svend: Psyken – mellem synapser og samfund, Univers 2009.

Buss, David M.: Evolutionary Psychology, Allyn and Bacon, Boston 2008.

Byrnit, Jill: Det hypersociale dyr, Dansk Psykologisk Forlag 2007.

Byrnit, Jill: Menneskets seksualitet i en evolutionspsykologisk forståelsesramme, IN: Psyke & Logos, 34, 354-373, 2013.

Carpenter og Call: How Joint is the Joint Attention of Apes and Human Infants? IN: Agency and Joint Attention, H.S. Terrace & J. Metcalfe (Eds.). New York: Oxford University Press 2014.

Carroll, Noel: The Philosophy of Motion Pictures, Blackwell Publishing 2008.

Cederström, Cal og André Spicer: The Wellness Syndrome, Polity Press 2015.

Christensen, Gerd: Psykologiens videnskabsteori, Roskilde Universitetsforlag 2002.

Connellan, J. og Simon Baron-Cohen m.fl: Sex Differences in Human Neonatal Social Perception, Infant Behavior and Development 23, 113-118, 2000.

Coskun, Aytekin: Etniske minoritetsunge og det ambivalente tilhørsforhold. Hvor hører de til?, Psykologisk set nr. 54, 2004.

Csikszentmihalyi, Mihaly: Flow – optimaloplevelsens psykologi, Dansk Psykologisk Forlag, 2005.

Cullberg, Johan: Psykoser, Hans Reitzels Forlag 2001.

Cummins, Denise: How the Social Environment Shaped the Evolution of Mind: Syntese, Volume 122, Februar s. 3-28, 2000.

Dalsgaard, Thomas (red): Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006.

Damasio, Antonio: Descartes fejltagelse, Hans Reitzels Forlag 2001.

Damsgaard-Sørensen, Katrine (red): Stress – når kroppen siger fra, Kroghs forlag 2004.

Davidsen-Nielsen, Marianne og Nini Leick. Den nødvendige smerte, Gyldendal 2001.

de Waal, Frans: The evolution of family, Greater Good, greatergood.berkeley.edu, september 1, 2005.

de Waal, Frans, Kristin Leimgruber, Amanda R. Greenberg. Giving is Self-rewarding for Monkeys. Proceedings of the National Academy of Sciences 2008.

de Waal, Frans: Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are, Riverhead 2005.

Dohn, Nina Bonderup: Læring i praksis – Fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv, Ph.d.-afhandling indleveret ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, januar 2005.

Durkin, Kevin: Developmental Social Psychology, Blackwell 1995.

Eriksen, Thomas Hylland og Torunn Arntsen Sørheim: Kulturforskelle – kulturmøder i praksis, Munksgaard 2003.

Eysenck, Michael: Simply Psychology, Psychology Press 1996.

Ferrier, David: The Localisation of Cerebral Disease, The British Medical Journal, 30. marts 1878.

Fine, Cordelia: Biology doesn't Justify Gender Divide for Toys, New Scientist.com 2014.

Fivush, R., Haden, C. A., & Reese, E.: Elaborating on Elaborations: Role of Maternal Reminiscing Style in Cognitive and Socioemotional Development. Child Development, 77, 1568-1588, 2006.

Freud, Sigmund: Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen, Hans Reitzels Forlag 1973.

Gade, Anders: Hjerneprocesser, Frydenlund 2003.

Gardner, Howard: De sju intelligenserna, Brain Books AB 1983.

Giddens, Anthony: Modernitet og selvidentitet, Hans Reitzels Forlag 2006.

Gjøsung, Peik og Roar Husby: Socialpsykologisk grundbog, Malling beck 2001.

Goldberg, Carl: The Evil We Do, Prometheus Books, NY 2000.

Goleman, Daniel: Følelsernes intelligens, Borgen 1997.

Gottfredsson, Michael R. og Hirschi, Travis: A General Theory of Crime, Stanford University Press 1990.

Granér, Rolf: Personalgruppens psykologi, Studentlitteratur 1994.

Grodal; Torben Kragh: Når hjernen går i biografen, Ekko nr 44 2009

Grue-Sørensen, Knud: Opdragelsens historie bd. IIII, Gyldendal 1966.

Gullestrup, Lise: At blive et med sig selv, Frydenlund 2005.

Gaasholt, Øystein og Lise Togeby: I syv sind. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, Politica 1995.

Hansen, Stefan: Fra neuron til neurose, Gads Forlag 2000.

Harris, Judith Rich: Myten om børns opdragelse, Gyldendal 2000.

Have, Iben: Baggrundsmusik og baggrundsfølelser: underlægningsmusik i audiovisuelle medier, Psyke & Logos, årgang 28, nr. 1 2007.

Hebb, D.O.: Psykologi, Nyt Nordisk Forlag 1975.

Hermansen, Mads (red): Fra læringens horisont, Klim 1998.

Hermansen, Mads: Læringens univers, Klim 2005.

Hjarvard, Stig: Det selskabelige samfund, Samfundslitteratur 2005.

Hougaard, Esbern: Angst og kultur, IN: Sørensen, Anders Dræby og Hans Jørgen Thomsen (red): Det svære liv, Aarhus Universitetsforlag, 2005.

Høgh-Olesen, Henrik: Etologi, komparativ psykologi og humanetologi, IN: (red.) Benny Karpatschof og Boje Katzenelson: Klassisk og moderne psykologisk teori, Hans Reitzels Forlag 2011.

Høgh-Olesen, Henrik: Personlighedens positioner, Psykologisk Forlag 2003.

Håkonsen, Kjell Magne: Innføring i psykologi, Gyldendal, Oslo 2003.

Illeris, Knud: Læring, Roskilde Universitetsforlag 2006.

Illeris, Knud (red): Ungdom, identitet og uddannelse, Roskilde Universitetsforlag 2002.

Illeris, Knud m. fl.: Ungdomsliv, Samfundslitteratur 2009.

Jacobsen, Erling: De psykiske grundprocesser, Centrum 1984.

Jenkins, Richard: Social identitet, Hans Reitzels Forlag 2006.

Jensen, Johan Fjord: Livsbuen, Gyldendal 2002.

Jensen, Thomas Wiben og Martin Skov (red): Følelser og kognition, Museum Tusculanums Forlag 2007.

Jensen, Tina Gudrun og Anika Liversage: Fædre sønner, ægtemænd – om maskulinitet og manderoller blandt etniske minoritetsmænd, SFI 2007.

John, O. P., & Srivastava, S.: The Big-Five trait taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives. In: L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of Personality: Theory and Research, New York, Guilford Press 1999.

Jørgensen, Carsten René: Personlighedsforstyrrelser, Hans Reitzels Forlag 2006.

Jørgensen, Torben: Stiftelsen, Lindhardt og Ringhof 2004.

Killen, Kari: Omsorgssvigt er alles ansvar. Hans Reitzels Forlag 1996.

Kofod, Anne & Jens Chr. Nielsen: Det moderne ungdomsliv, Learning Lab 2005.

Krebs, D.L.: Altruism: An Examination of the Concept and a Review of the Literature, Psychological Bulletin, American Psychological Association, USA. Vol. 73, nr. 4 s. 258-303, 1970.

Kyed, Ole: De intelligente børn, Aschehoug 2007.

Lankjær, Birger: Den lyttende tilskuer, Museum Tusculanums forlag 2000.

Larsen, Ole Schultz: Fem aldre, Systime 1999.

Larsen, Ole Schultz: Psykologiske perspektiver, Systime 1996.

Larsen, Ole Schultz: Udviklingens veje, Systime 1993.

Ledoux, Joseph: The Emotional Brain, Simon & Schuster NY 1996.

Leeb, R.T. og Rejskind, F.G.: Here's Looking at You, Kid, Sex roles 50(1/2), 1-14, 2004.

Liungman, Carl G.: Intelligens – arv og miljø, Hans Reitzel Forlag 1972.

Madsen, Svend Åge: Bånd der brister – bånd der knyttes, Hans Reitzels Forlag 1996.

Masserman, Jules H. , M.D.; Stanley Wechkin: Altruistic Behavior in Monkeys, The American Journal of Psychiatry Vol. 121. Dec. 1964. 584-585.

Møhl, Bo: Køn og tænkning – en diskussion af kønsspecifikke hjerneforskelle, Psyke og Logos nr. 2 1997.

Necef, Mehmet Ümit: Ethnic Identity and Language Shift…, Ph.D, Odense Universitet 1996.

Nielsen, Anne Grethe: Fra Kierkegaard til Calvin Klein, Undervisningsminsteriet 2000.

Nielsen, Annette K.: Sky eller modig?, Weekendavisen 23.1.2015.

Nielsen, Harriet Bjerrum: Integrerede perspektiver på køn, Ugeskrift for Læger, 169/25 2007.

Nielsen, Thomas: Om at bevare parforholdet, IN: Psykolog Nyt 2009.

Olsen, Flemming B. (Red.): Kulturen og det sociale liv, Frydenlund 2007.

Pallesgård, Kirsten m.fl.: Se mig. Om observation og udredning, Frydenlund 2001.

Panksepp, Jack og Lucy Bliven: The Archaeology of Mind, W.W.Norton & Company 2012

Pedersen, Kaj Ove: Konkurrencestaten, Hans Reitzels Forlag 2011.

Pedersen, Maria Libak og Jonas Markus Lindstad: Første led i fødekæden – unge i kriminelle grupper, Justitsministeriets Forskningskontor. København 2011.

Piaget, Jean: The Child's Conception of the World, Routledge and Kegan 1929.

Poulsen, Arne: Udviklingspsykologi, IN: Introduktion til psykologi, Frydenlund 1997.

Poulsen, Arne: Udviklingspsykologi, IN: Introduktion til psykologi, Frydenlund 2005.

Poulsen, Arne m.fl.: Samfundets børn, Klim 2002.

Psykisk arbejdsmiljø – en vigtig del af ledelseshåndværket, Ledernes Hovedorganisations miljøafdeling 1999.

Qvortrup, Birthe og Lars Qvortrup: Skolens mirakel: om uddannelse i et vidensperspektiv, Dafolo 2007.

Qvortrup, Lars: Det vidende samfund, Unge pædagoger 2004.

Rabøl, Laura Byager: Danske børn og unge er mindre tilfredse med livet, Politiken 10.04.2015.

Rasmussen, Jens: Undervisning i det refleksivt moderne, Hans Reitzels Forlag 2004.

Rutter, Michael: Den livslange udvikling, Hans Reitzels Forlag 1997.

Rutter, Michael: Maternal Deprivation. Reassessed, Penguin Books 1972.

Schaffer, Rudolph H.: Social udvikling, Hans Reitzels Forlag 1999.

Sjøgren, Kristian, Truede dyrearter skal overleve på personloighed, Videnskab.dk, 2012.

Skytte, Marianne: Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde, Hans Reitzels Forlag 2004.

Solms, Mark og Oliver Turnbull: Hjernen og den indre verden, Akademisk Forlag 2004.

Solso, R. L.: og J.E. McCarthy: Prototype formation of faces: A case of pseudo-memory. British Journal of Psychology, 72, s. 499-503, 1981.

Sommer, Dion: Barndomspsykologi, Hans Reitzels Forlag 1996.

Spitz, René: First Year of Life, International University Press 1965.

Stern, Daniel: Spædbarnets interpersonelle verden, Hans Reitzels Forlag 2000.

Stern, Daniel: Et spædbarns dagbog, Hans Reitzels Forlag 1991.

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2005.

Svane-Knudsen, Ditte: Bonobo-aber deler og netværker, Videnskab.dk, 31.03.2013.

Svendsen, Lars Fr. H.: Ondskabens filosofi, Klim 2002.

Taylor, Irene: Active Psychology, Longman 1999.

Toft, Jens: Filmsprog, subjekt, samfund, Institut for Filmvidenskab, 1985.

Togeby, Lise: Fremmedhed og Fremmedhad, Columbus 1997.

Tomasello, Michael og Joseph Call: Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind, Max Planck Institute for Evolutionary Antrophology, Trends Cogn.Sci. (Regul. Ed.), vol. 12, no. 5, 2008.

Topor, Alain: Fra patient til person, Akademisk Forlag 2005.

Topor, Alain: Recovery, Hans Reitzels Forlag 2003.

Turkheimer, Eric m.fl: Socioeconomic Status Modifies Heritability of IQ in Young Children, Psychological Science November, vol. 14 no. 6 623-628 2003.

Wackerhausen, Sten og Birgitte: Tavs viden, pædagogik og praksis, pub.uvm.dk1999.

Watzlawick P., Bavelas og Jackson: Pragmatics of Human Communication, A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes, Norton and Co/NY in 1967.

Wedekind, C., & Milinski, M.: Cooperation Through Image Scoring in Humans. Science, 288, 850–852, 2000.

Weisæth, Lars og Lars Mehlum: Mennesker, traumer og kriser, Hans Reitzels Forlag 1993.

Werner, E. E., & Smith, R.S.: Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth. New York: McGraw Hill 1982.

Workman, Lance og Will Reader: Evolutionary Psychology, Cambridge University Press, 2014.

Zachariae, Bobby: Stresskompetence, Rosinante 2004.

Ziehe, Thomas: Betydningen af orienteringen mod selv-verdenen, IN: Knud Illeris (Red.) Læring i konkurrencestaten, Samfundslitteratur 2014.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761625175. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018