Psykologiens veje iBog® er opbygget med udgangspunkt i læreplanerne for psykologi på c- og b-niveau på stx, hhx og i HF. Den dækker alle kernestoffets områder og har desuden et omfattende supplerende tekstmateriale.

Køb adgang til Psykologiens veje

Ændringer august 2015

Der er sket en række markante ændringer i Psykologiens veje:

Kap. 1 om Den mangfoldige psykologi har fået revideret afsnittet om Evolutionspsykologi.

Kap. 2 om Køn og kønsforskelle er blevet forbedret med en mere præcis evolutionspsykologisk forklaring, en kritik af testosteron-teorien og en mere diskuterende og åben afslutning.

Kapitel 3 om Personlighedspsykologi er blevet udvidet med fem-faktor-modellen og en evolutionspsykologisk skelnen mellem modig og sky. Læg også mærke til at illustrationen af det optimale stimulationsniveau er ændret, således at der nu tales om præstation på y-aksen.

Kap. 4 om Psykoanalysen indfører Freuds begreb ideal-jeg (under over-jeget) for bedre at kunne analysere den senmoderne livsstil og de voldsomt opskruede krav til den enkelte om at være smuk, stærk, klog og social.

Kap 6 om Udviklingspsykologi benytter nu begrebet subjektivt selv i stedet for intersubjektivt selv (i overensstemmelse med Stern), og indfører begrebet hjælpeadfærd, som ligeledes bruges i kapitlet om Evolutionspsykologi

Kap. 8 om Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt er blevet udvidet med et større afsnit om Risiko og resiliens.

Kap. 10 om Opdragelse, familie og daginstitution er blevet opdateret om Opdragelsesidealer.

Kap. 11 om Kognitiv psykologi er blevet opdateret og udvidet på væsentlige punkter omkring Opmærksomhed og Perception og har desuden fået en mere præcis og omfattende redegørelse for Stereotyper.

Kap. 15 om Intelligens har fået en afgørende ændring af afsnittet om Arv og miljø.

Kap. 17 om Ungdom og senmodernitet er blevet ændret i afsnittet om Ungdom: en efterspurgt livsstil, i afsnittet om Den gruppestyrede socialkarakter og har desuden fået tilføjet et helt nyt afsnit om Unge i konkurrencestaten.

Kap. 18 om Kommunikation og konflikt har fået et helt nyt indledende afsnit med udgangspunkt i Watzlawick samt nye afsnit om Facework og Goffman.

Kap. 19 om Socialpsykologi har fået et helt nyt afsnit om Intergruppekonflikter, der både inddrager Sherifs realistiske konfliktteori og Tajfels sociale identitetsteori. I den forbindelse har jeg udskiftet begreberne egen- og fremmedgruppe med begreberne ind- og udgruppe.

Kap. 21 om Evolutionspsykologi er et helt nyt kapitel.

Kap. 22 om Stress, livsforandringer og arbejdsliv er blevet udvidet og ændret på væsentlige punkter i afsnittet Fra industriarbejde til service- og vidensarbejde.

Kap. 24 om Psykiske lidelser er blevet reduceret ved at forkorte afsnittet om Skizofreni.

Derudover er der foretaget en række omflytninger af kapitler, mindre ændringer og finjusteringer:

Kapitlerne om Det senmoderne familieliv og Voksenlivet findes nu kun i Ibogen for at skabe plads til kapitlet om Evolutionspsykologien i pBogen (den fysiske bog).

En supplerende tekst om Forelskelse og kærlighed i Ibogen, der tidligere var en supplerende tekst, har nu fået sit eget kapitel, men optræder kun i iBogen.

Som tidligere har det været afgørende, at iBogen og pBogen er så identiske som mulig, både hvad angår kapitelinddeling og indhold. Men iBogen indeholder dog stadig flere kapitler end pbogen.

Forfattere

 • Ole Schultz Larsen (f.1955)
  Lektor på Viby Gymnasium: Siden 2009 ansat på Systime som projektleder med udviklingen af materiale til undervisningen i psykologi som opgave.

Video

 • Video-sekvensen af børn i forskellige aldre er produceret af Hanne Nielsen og Birgit Johnsen.
 • Videoen om psykoanalysen er produceret af Margit Anne Petersen.

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne ved at du klikker på "Sig din mening" i nederste højre hjørne.

Det får du adgang til

 • 300 interaktive opgaver
 • 500 arbejdsspørgsmål
 • 20 cases
 • 80 videoklip
 • 200 supplerende tekster
 • 200 illustrationer
 • 500 ordforklaringer

Om Psykologiens veje

ISBN: 978-87-616-2517-5

© Forfatteren og Systime A/S. Første udgivelsesår 2010.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Forsiden

Forsiden er udarbejdet af Systime.

Til forsiden er der anvendt billeder fra iStockphoto.com.

ISBN: 9788761625175. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017